Перейти к содержимому

Научная библиотека БНТУ

Загрузка Мероприятия

« Все Мероприятия

 • Это мероприятие прошло.

Зямлі беларускай галасы (Я.Купала, Я.Колос)

03.08.2022:09:00 - 09.09.2022:20:00

У 2022 годзе наша краіна адзначае двайны літаратурны юбілей — 140-годдзе з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.

Сучаснікі, паплечнікі, равеснікі — яны былі выразнікамі нацыянальнай самасвядомасці, народных спадзяванняў і пачуццяў. З іх пачынаецца літаратурная слава беларускага народа, іх літаратурная спадчына — вялікае нацыянальнае багацце.

Запрашаем пазнаёміцца ​​з літаратурай пра жыццё і творчасць нашых класікаў, якая прадстаўлена на выставе «ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ ГАЛАСЫ…».  Увазе наведвальнікаў прадстаўлена звыш 35 экзэмпляраў кніг, сярод якіх фундаментальныя працы і крытычныя артыкулы вядучых беларускіх літаратуразнаўцаў, а таксама зборнікі твораў саміх юбіляраў.

Выданні з фонда бібліятэкі прадстаўлены ў Электронным каталогу. Увага, пры пошуку беларускамоўных выданняў беларускую літару “і” заменяйце на “i” лацінскую. Калі ласка, звяртайцеся і шукайце патрэбныя кнігі для адукацыі і культурнага адпачынку з літаратурнай спадчынай.

 

Творчасць нацыянальных класікаў

 • Купала i Колас, вы нас гадавалi: дакументы i матэрыялы : у 2 кн. /  Дэпартамент па архiвах i справаводству Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь, Нацыянальны архiў Рэспублiкi Беларусь ; уклад. В. Дз. Селяменеу, В. У. Скалабан. – Мінск : Лiтаратура i мастацтва, 2010. – Кн.1 : 1909 – 1939. – 2010. – 319 с.: iл. – У надзаг.: Дэпартамент па архiвах i справаводству Мiнicтэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь, Нацыянальны архiў Рэспублiкi Беларусь, Федэральнае архiўнае агенцтва Расii, Расiйскi дзяржауны архiу лiтаратуры i мастацтва. – Кн.2 : 1939 – 2009, ч.2. – 2012. – 333, [2] с. – Ч. тэксту на рус. мове.
 • Жук, I. В. Прыхiнуцца да крынiцы : [манаграфiя] / I. В. Жук ; Гродзенскi дзяржаўны унiверсiтэт iмя Я. Купалы. – Гродна : ГрДУ, 2017. – 235 с.
 • Максiмовiч, В. А. Нацыянальны космас класiкi : дыялог традыцый i наватарства ў творчасцi Янкi Купалы i Якуба Коласа / В. А. Максiмовiч. – Мінск : Харвест, 2008. – 319 с. – (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі = Библиотека Союза писателей Беларуси).
 • Мушынскі, М. І. Тэксталогiя твораў Янкi Купалы i Якуба Коласа / М. І. Мушынскі ; навук. рэд. В. П. Рагойша ; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут лiтаратуры iмя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 414 с.
 • Тычына, М. А. Янка Купала i Якуб Колас: учора i сення / М. А. Тычына ; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2012. – 495 с.
 • Янка Купала i Якуб Колас i дзяржаўна-культурнае будаўнiцтва / В. А. Максiмовiч [і інш.] ; навук. рэд. М. А. Тычына ; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут лiтаратуры iмя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 410 с.

Янка Купала: творы і крытыка

 • Купала, Янка. Выбраныя творы / Янка Купала; уклад. У. Гніламёдаў, А. Шамякiна; прадмова Н. Гiлевiч. – Минск: Беларускi кнiгазбор, 2002. – 638 с. – (Беларускі кнігазбор / Iнстытут лiтаратуры iм. Я.Купалы Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi; гал. рэд. К.Цвiрка. Серыя 1, Мастацкая лiтаратура)
 • Купала, Янка. Тутэйшыя : трагiчна-смяшлiвыя сцэны у 4-х дзеях / Янка Купала; прадмова П.В. Васючэнка; камент. П.В. Васючэнка. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2006. – 94 с., [8] л. iл.
 • Гніламёдаў, У. В. Янка Купала: жыцце i творчасць / У. В. Гніламёдаў ; навук. рэд. В. П. Жураўлёў ; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы. – 2-е выд., дапрац. i дап. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 252 с.
 • Ляшчынская, В. А. Слова ў паэзii Янкi Купалы / В. А. Ляшчынская ; навук. рэд. А. I. Падлужны. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 272 с.
 • Ярош, М. Р. Пясняр роднай зямлi : Жыцце i творчасць Янкi Купалы / М. Р. Ярош ; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут лiтаратуры iмя Я. Купалы. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 341 с.

Якуб Колас: творы і крытыка

 • Колас, Якуб. Збор творау: у 20 т. / Якуб Колас; кол. авт. Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут лiтаратуры iмя Я. Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2007. – Т.20 : Лiсты, 1954-1956 i недатаваныя. Аутабiяграфii. Дзеннiкi. Iнскрыпты / Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы; рэд. Т.С. Голуб, М.І. Мушынскі. – 2012. – 697 с.
 • Колас, Якуб. Мой родны кут …: Паэзiя : [для сярэдняга i старэйшага школьнага узросту] / Якуб Колас ; уступ. слова Рыгор Барадулiн ; уклад. Рыгор Барадулiн. – Минск : Мастацкая літаратура, 2000. – 383 с. – На белорус. яз.
 • Колас, Якуб. На ростанях: Трылогiя : [для старэйшага школьнага узросту] / Якуб Колас. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2000. – 702 с.: iл., партр. – (Школьная бiблiятэка). – На белорус. яз.
 • Колас, Якуб. Новая зямля : паэма : [для сярэдняга i старэйшага школьнага узросту] / Якуб Колас ; прадмова У. Казбярук. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. – 374 с.: партр. – На белорус. яз.
 • Колас, Якуб. Сымон-музыка : паэма / Якуб Колас. – факс. выд. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – 279 с. – Факс. узнаул. выд.: Менск : Дзяржвыд. Беларусi, 1925 г.
 • Арашонкава, Г. У. Тлумачальны слоўнiк адметнай лексiкi ў творах Якуба Коласа / Г. У. Арашонкава, Н. А. Чабатар ; [навуковы рэдактар А. I. Падлужны] ; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут мовазнаўства iмя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 285, [2] с.
 • Жураўлёў, В. П. Якуб Колас i паэтыка беларускага рамана / В. П. Жураўлёў ;  Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут лiтаратуры iмя Я. Купалы. – 2-е выд., выпр. i дап. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 206 с.
 • Жыгоцкi, М. Р. Беларусь, ен дастойны змагар твой i сын : Якуб Колас : “Мая калыска – Мiншчына” / М. Р. Жыгоцкi. – Минск: Хата, 2001. – 248 с.: 13 л. фото.
 • Мiцкевiч, Д. К. Любiць i помнiць: Успамiнае сын Якуба Коласа / Д. К. Мiцкевiч ; уклад. В. Д. Мiцкевiч. – Минск : Полымя, 2000. – 286 с.
 • Мушынскі, М. І. Летапiс жыцця i творчасцi Якуба Коласа / М. І. Мушынскі ; навук. рэд. А. М. Макарэвiч ; Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 1127 с., [16] л. iл.
 • Шамякiна, А. I. “Вобразы мiлыя роднага краю…”: прастора i час у трылогii Я. Коласа “На ростанях” / А. I. Шамякiна, Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Iнстытут лiтаратуры iмя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 175 с.

Подробности

Начало:
03.08.2022:09:00
Окончание:
09.09.2022:20:00
Мероприятие в категории:

Место проведения

Холл 1-го этажа Научной библиотеки БНТУ
пр-т Независимости, 65, главный корпус, левое крыло
+ Карта Google